Strefa kandydata

co i gdzie studiować?

Najedż myszką na miasto, by zobaczyć które kierunki są tam prowadzone lub najedż na kierunek, który Cię interesuje, by zobaczyć, gdzie je możesz studiować. Kiedy już wybierzesz, co i gdzie studiować zapoznaj się ze szczegółami kierunku tutaj.

 

Folder informacyjny

 

Warszawa

Ekonomia, Pedagogika
pedagogika

Łowicz

Rolnictwo

Kielce

Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika specjalna, psychologia, Kulturoznawstwo, rolnictwo, Filologia
Ekonomia, Pedagogika

Bochnia

Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
Ekonomia, Finanse i rachunkowość

Myślenice

Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne
Ekonomia, Pedagogika

Dublin

Ekonomia, Pedagogika specjalna

Łuck

Ekonomia
 • Warszawa

  Ekonomia, Pedagogika
  pedagogika
 • Łowicz

  Rolnictwo
 • Kielce

  Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika specjalna, psychologia, Kulturoznawstwo, rolnictwo, Filologia
  Ekonomia, Pedagogika
 • Bochnia

  Ekonomia, Finanse i Rachunkowość
  Ekonomia, Finanse i rachunkowość
 • Myślenice

  Ekonomia, Pielęgniarstwo, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne
  Ekonomia, Pedagogika
 • Dublin

  Ekonomia, Pedagogika specjalna
 • Łuck

  Ekonomia

  oferta edukacyjna

  Zapoznaj się z szczegółami studiów licencjackich, magisterskich, podyplomowych i szerokiej ofety kursów, które prowadzimy.

  sprawdź

  rekrutacja krok po kroku

  1. Zarejestruj się na stronie uczelni

  kliknij w Rekrutacja online i załóż konto. Rejestracja trwa tylko kilka minut. Po zarejestrowaniu Twoim loginem będzie Twoje <nazwiskoimię>, a hasłem nr <pesel>.

  2. Wypełnij uważnie formularz rekrutacyjny

  To Trwa tylko kilka minut. Wypełnij informacje dokładnie. Rejestracja w systemie nie jest konieczna aby uzyskać status kandydata. Warunkiem wpisania na listę kandydatów na studia jest złożenie w siedzibie uczelni kompletu dokumentów.

  3. Skompletuj wymagane dokumenty:

  • ankieta osobowa
  • świadectwo dojrzałości w oryginale lub jego odpis, bądź duplikat albo potwierdzona przez Uczelnię kserokopia
  • potwierdzona przez Uczelnię kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej
  • dwie aktualne fotografie (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersja elektroniczna w rozdzielczości 300 dpi
  • kserokopia dowodu osobistego
  • potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

  4. Złóż wymagane dokumenty w dziekanacie uczelni lub wybranego wydziału.

  Dokumenty należy składać w siedzibie Uczelni w Kielcach lub w siedzibach wydziałów zamiejscowych. Terminy składania dokumentów: do 30 września br.

  5. Wpłać pierwsze czesne

  Wszystkie formy studiów na Uczelni są odpłatne. Warunkiem dopuszczenia do zajęć, po zakwalifikowaniu na studia, jest wniesienie l raty opłaty za studia w określonej przez Kanclerza wysokości.

  Opłaty

  Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej są zwolnieni z opłaty wpisowej
  Czesne płatne jest w 12 miesięcznych ratach (płatne z góry do 5 każdego miesiąca). Istnieje możliwość opłacenia czesnego za cały rok w jednej racie, dzięki czemu otrzymasz zniżkę 5%.

  Student nie ponosi dodatkowych opłat związanych z warunkiem, przedłużeniem sesji, urlopem dziekańskim, urlopem krótkoterminowym, urlopem długoterminowym, egzaminami dodatkowymi, egzaminami poprawkowymi oraz różnicami programowymi.

  W sytuacji powtarzania roku, studenci są zobligowani do zapłaty 50% czesnego obowiązującego na danym kierunku.

  wysokość opłaty rekrutacyjnej oraz koszt studiów znajdziesz w opisie danego kierunku

  Numer konta do wpłat wpisowego i opłaty rekrutacyjnej:

  59 1020 2629 0000 9902 0124 6362

  W tytule przelewu należy wpisać: imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna. Opłata rekrutacyjna powinna zostać wniesiona do 3 dni od złożenia dokumentacji w formie elektronicznej bądź papierowej.
  Wpłat czesnego będziesz dokonywać na indywidualne konta studenckie.

  kwalifikacja

  1. Postępowanie kwalifikacyjne na studia odbywa się na podstawie złożonych dokumentów.
  2. O przyjęciu na studia decyduje kolejność złożonych dokumentów (do wyczerpania limitu na poszczególnych specjalnościach).
  3. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego komisja rekrutacyjna sporządza i wywiesza listy osób przyjętych na studia.

  rekrutacja na studia II stopnia

  Kwalifikacja na studia następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc dla kandydatów, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia tożsame z kierunkiem studiów drugiego stopnia:

  • na kierunek EKONOMIA – absolwenci kierunku ekonomia lub pokrewnych,
  • na kierunek FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - absolwenci kierunku finanse
   i rachunkowość lub pokrewnych,
  • na kierunek PEDAGOGIKA – absolwenci kierunku pedagogika,
  • na kierunek PEDAGOGIKA w specjalności edukacja wczesnoszkolna
   i przedszkolna – absolwenci specjalności edukacja wczesnoszkolna
   i przedszkolna lub zintegrowana edukacja wczesnoszkolna.

  Absolwenci innych kierunków przyjmowani są na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, z tym że dla kandydatów na kierunek pedagogika wymagane jest przygotowanie pedagogiczne (tzn. kurs lub studia podyplomowe).

  3. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia (studia magisterskie) jest złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych wymaganych przez uczelnię:

  1. ankiety osobowej
  2. odpisu dyplomu ukończenia studiów licencjackich lub poświadczonej przez uczelnię kserokopii ukończenia studiów wyższych,
  3. suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej zawierającej wykaz przedmiotów (ilość godzin, formę zaliczenia oraz oceny) zaliczonych przez kandydata w ramach studiów I stopnia.
  4. świadectwa dojrzałości w oryginale lub jego odpisu, bądź duplikatu albo potwierdzonej przez Uczelnię kserokopii.
  5. dwóch aktualnych fotografii (wymiar 35mm x 45mm) bez nakrycia głowy oraz wersji elektronicznej w rozdzielczości 300dpi.
  6. kserokopii dowodu osobistego,
  7. potwierdzenia opłaty rekrutacyjnej w kwocie ustalonej przez Kanclerza.

  4. Absolwenci Staropolskiej Szkoły Wyższej w Kielcach przyjmowani są w pierwszej kolejności. Absolwenci Uczelni o innych kierunkach studiów zobowiązani są do przedłożenia wraz z dokumentacją rekrutacyjną suplementu do dyplomu lub karty informacyjnej zawierającej wykaz przedmiotów (ilość godzin, forma zaliczenia oraz ocena) zaliczonych przez kandydata w ramach studiów I stopnia. Decyzję o przyjęciu na studia w takim przypadku może podjąć Dziekan właściwego Wydziału, jeżeli efekty kształcenia ukończonego kierunku są podobne do efektów kształcenia dla kierunku studiów prowadzonych przez Uczelnię.

  5. Warunkiem przyjęcia na studia II stopnia dla kandydatów, którzy ukończyli inny kierunek studiów I stopnia jest pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w postaci rozmowy kwalifikacyjnej.

  Masz pytania ?

  Dowiedz się więcej...

  Do pobrania

  Strona korzysta z plików cookie